DEFICITARNA ZANIMANJA – Poslodavci traže dodatna znanja i vještine(03.04.2020)

Analiza deficitarnosti zanimanja je kompleksna, mora se razmatrati sa više aspekata: sa makro, regionalnog i mikro nivoa, a zatim i sa aspekta jaza između znanj a i vještina koje nezaposleni posjeduju i znanja i vještina koje traže poslodavci.

TRAŽNJA

Zanimanja, posebno u ugostiteljstvu i turizmu, saobraćaju i ličnim uslugama, mogu biti deficitarna u određenom dijelu države, posebno primorskom regionu i u određenom periodu, naročito ljeti, a da su ta ista zanimanja suficitarna u ostalim djelovima Crne Gore i u ostalim periodima godine, pišu Dnevne novine.

Isto tako, dešava se da poslodavci za određena zanimanja traže znanja i vještine koje nezaposleni s tim zanimanjima ne posjeduju.

Ipak, neki od karakterističnih primjera veće tražnje od ponude kod srednjoškolskih zanimanja su u oblasti ugostiteljstva (servir, točilac pića, pomoćni kuvar, konobar), kvalifikovani građevinski radnici (pomoćni građevinski radnik, pomoćnik tesara, tesar, pomoćnik armirača, armirač, zidar, betonirac, fasader).

Na evidenciji nezaposlenih najviše je maturanata gimnazije, ekonomskih tehničara, trgovačkih, te mašinskih tehničara…

Nesklad na tržištu rada nameće potrebu realizacije niza programa u cilju usklađivanja tih odnosa, odnosno, prilagođavanje ponude tražnji radne snage. U tom smislu, posebno treba istaći važnost programa obrazovanja i osposobljavanja (dokvalifikacija, prekvalifikacija, ili specijalizacija), koji se realizuju saglasno aktuelnim odnosima između ponude i tražnje, potrebama zahtjevima poslodavaca ili pokazanom interesovanju nezaposlenih lica. To dodatno potencira i okolnost što poslodavci sve više, uz osnovno zanimanje, stečeno redovnim obrazovanjem, traže dodatna znanja i vještine.

KOREKTIV

Promjene u sistemu formalnog obrazovanja ostvarene u funkciji njegovog prilagođavanja novoj privredno-ekonomskoj strukturi nijesu dovoljne da se brzo i kvalitetno odgovori na novonastale zahtjeve za radnom snagom, jer se veliki sistem formalnog obrazovanja, sporije mijenja i prilagođava promjenama na tržištu rada koje su dinamičnije.

Stoga, uspostavljanjem sistema neformalnog obrazovanja, kao dopune i korektiva formalnom obrazovanju, na duži rok, može se efikasnije odgovoriti zahtjevima tržišta.

Budžet Zavoda za zapošljvanje za mjere APZ ove godine iznosio je 3,3 miliona eura (ne računajući sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju), od čega je oko 430.000 eura usmjereno za programe obrazovanja i osposobljavanja.

Zavod je, u saradnji sa organizatorima obrazovanja odraslih, tokom 2019. realizovao programe obrazovanja i osposobljavanja, za nešto više od 750 nezaposlenih lica. Programi sticanja stručnih kvalifikacija realizovani su za 420, a programi sticanja znanja i vještina za 330 nezaposlenih lica.


Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Prema Zakonu o mladimaCrne Gore, mladi su osobe koje imaju 15 – 30 godina starosti. Međutim, u različitim zemljama, period mladosti se različito definiše (npr. u EU period mladosti traje do navršene 35. godine, u Maleziji čak do 40. godine). Mladi su veoma važan resurs razvoja jednog društva, tako da proces planiranja politike za poboljšanje položaja mladih u našoj lokalnoj zajednici predstavlja veoma važan korak.

Portal mladicg.me

Informisanje je često od ključnog značaja za participaciju, a pravo mladih na pristup informacijama o povoljnim prilikama i temama je veoma bitno.

Ovim portalom se želi mladima pružiti mogućnost da se upoznaju sa svim bitnim informacijama vezanim za omladinsku politiku. Mladima je potrebno da budu kvalitetno informisani o svojim pravima i mogućnostima, kao i o programima i uslugama koje im se nude.

Svrha i cilj postojanja portala je informisanje mladih iz Pljevlja, mladih u Crnoj Gori, o svim aktuelnostima sa nivoa opštine i države koje se tiču mladih i omladinske politike. Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Projekat „Portal mladicg.me“ podržan je od strane NVO "Da zaživi selo" Pljevlja, a u okviru projekta Osnaživanje rada omladinskog kluba i omladinskih organizacija kroz subgranting za realizaciju LPAM-a koje je podržalo Ministarstvo sporta Crne Gore.

Kontakt MladiCG

Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Pošaljite nam poruku