NVU PV Informer realizuje projekat Edukacija mladih o prevenciji i zaštiti od požara

Na javnom konkursu Ministarstva unutrašnjih poslova objavljenom 21. 11. 2018. godine za raspodjelu sredstava fonda sredstava za zaštitu i spašavanje, NVU “PV Informer” iz Pljevalja kandidovalo je projekat pod nazivom “Edukacija mladih o prevenciji i zaštiti od požara”.

Komisija za raspodjelu sredstava fonda sredstava za zaštitu i spašavanje i vrednovanje predloženih projekata ocijenila je da projekat “Edukacija mladih o prevenciji i zaštiti od požara” NVU “PV Informer” iz Pljevalja zadovoljava kriterijume predviđene konkursom te je 25. 12. 2018. godine potpisan ugovor između Ministarsta unutrašnjih poslova i NVU “PV Informer” - Pljevlja. Za realizaciju projekta opredjeljena su sredstva u iznosu od 8.891,92 eura.

Projekat “Edukacija mladih o prevenciji i zaštiti od požara” ima za cilj da se kroz edukativna predavanja (radionice) poveća i ujedno promoviše značaj zaštite od požara. Ovim projektom se želi uticati na svijest mladih odnosno učenika osnovnih škola uzrasta od šestog do devetog razreda sa područja opštine Pljevlja o značaju zaštite životne sredine i negativnim posljedicama koje uzrokuju pojave požara u šumama, odnosno u prirodi.

Ciljna grupa ovo projekta su učenici seoskih osnovnih škola u Odžaku, Kosanici, Boljanićima i Matarugama te gradskih osnovnih škola „Ristan Pavlović“, „Salko Aljković“ i „Boško Buha“.

Partner na projektu NVU "PV Informer" je Služba zaštite i spašavanja opštine Pljevlja.

Glavne aktivnosti projekta “Edukacija mladih o prevenciji i zaštiti od požara” su:

- Izrada brošura o zaštiti i prevenciji od požara;

- Posjeta osnovnim školama na seoskom i gradskom području i održavanje predavanja (radionica) učenicima o prevenciji i zaštiti od požara, kao i štetama koje požari izazivaju;

- Posjeta učenika osnovnih škola sa gradskog i seoskog područja Službi zaštite i spašavanja Opštine Pljevlja;

- Nabavka zaštitnih (specijalnih) čizama za pripadnike Službe zaštite i spašavanja opštine Pljevlja.

Predviđeno je da realizacija projekta traje četiri mjeseca.


Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Prema Zakonu o mladimaCrne Gore, mladi su osobe koje imaju 15 – 30 godina starosti. Međutim, u različitim zemljama, period mladosti se različito definiše (npr. u EU period mladosti traje do navršene 35. godine, u Maleziji čak do 40. godine). Mladi su veoma važan resurs razvoja jednog društva, tako da proces planiranja politike za poboljšanje položaja mladih u našoj lokalnoj zajednici predstavlja veoma važan korak.

Portal mladicg.me

Informisanje je često od ključnog značaja za participaciju, a pravo mladih na pristup informacijama o povoljnim prilikama i temama je veoma bitno.

Ovim portalom se želi mladima pružiti mogućnost da se upoznaju sa svim bitnim informacijama vezanim za omladinsku politiku. Mladima je potrebno da budu kvalitetno informisani o svojim pravima i mogućnostima, kao i o programima i uslugama koje im se nude.

Svrha i cilj postojanja portala je informisanje mladih iz Pljevlja, mladih u Crnoj Gori, o svim aktuelnostima sa nivoa opštine i države koje se tiču mladih i omladinske politike. Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Projekat „Portal mladicg.me“ podržan je od strane NVO "Da zaživi selo" Pljevlja, a u okviru projekta Osnaživanje rada omladinskog kluba i omladinskih organizacija kroz subgranting za realizaciju LPAM-a koje je podržalo Ministarstvo sporta Crne Gore.

Kontakt MladiCG

Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Pošaljite nam poruku