Saopštenje JU Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja(12.04.2020)

JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja realizuje projekat  “Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“. Projekat se realizuje u okviru programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Partner na projektu je NVU Roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak nade“ a dio sredstava za kofinansiranje projekta je obezbjedila i opština Pljevlja. Početak realizacije projekta je 01.03.2020. godine a trajaće 24 mjeseca.

Projekat je usmjeren na poboljšanje socijalne inkluzije djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa invaliditetom, kao i poboljšanje sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori sa posebnim naglaskom na sjever Crne Gore. Postojanje i dostupnost odgovarajućih usluga u lokalnoj zajednici doprinijeće da djeca i mladi sa smetnjama u razvoju i odrasle osobe sa invaliditetom, kao i njihove porodice, dobiju odgovarajuću podršku koja će poboljšati kvalitet njihovog života i doprinijeti razvoju socijalne inkluzije.

Kroz projekat će se ojačati međusektorska saradnja, saradnja između pružaoca usluga i ljudski resursi, obezbjediti prostorni uslovi i uslovi za dobijanje licenci za pružanje usluga dnevnog boravka za odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina i savjetodavno terapijskih i socijalno-edukativnih usluga  za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju. Nakon licenciranja u Pljevljima će se pružati nove dvije licencirane usluge za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina. 


U okviru projekta razvijena je ICT platforma za podršku pružanju usluga socijalne i dječije zaštite. Platforma će se koristiti za saradnju sa korisnicima usluga JU Centar za dnevni boravak Pljevlja, NVU „Zračak nade“ Pljevlja, njihovim roditeljima/starateljima, kao i drugim  dnevnim centrima, udruženjima roditelja i organizacijama osoba sa invaliditetom na teritoriji Crne Gore.

Zbog urgentnosti reakcije u novonastaloj situaciji zbog pojave COVID-19, ova platforma je aktivirana ranije nego što je planirano pa je trenutna verzija platforme ograničenih mogućnosti i nisu još razvijeni svi moduli. Platforma za početak ima dio za online savjetovanje – komunikaciju sa psihologom, stručnim radnicima i ostalim osobama koje mogu da podijele značajne informacije  i dio za razmjenu materijala između stručnih radnika, roditelja, djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom.

Usljed pojave virusa COVID-19, po preporuci Nacionalnog koordinacionog tijela, djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa invaliditetom, prestale su da se pružaju usluge u prostorijama dnevnih centara, udruženja i organizacija osoba sa invaliditetom. Oni se sada nalaze u kućama i naročito im je neophodno pružiti pomoć i podršku kako bi prevladali novonastalu situaciju, jer je njihov ritam dana na koji su navikli narušen. 

Dnevni centri, Udruženja roditelja i Organizacije osoba sa invaliditetom pružaju podršku svojim korisnicima i članovima u skladu sa potrebama, telefonom, preko vibera, fejsbuka, sajta ili preko drugih aplikacija. Obavještavaju ih o preporukama NKT, dostavljaju im materijale za rad, prate ponašanje u kućnim uslovima, daju savjete i sl.

Pošto su svi već razvili neke načine pružanja podrške u ovoj situaciji ova platforma će omogućiti da svi koji pružaju podršku korisnicima i članovima rade po sličnom principu jer će biti omogućena razmjena iskustava i korišćenje primjera dobre prakse.

Na platformi su obezbijeđeni posebni pristupi za Udruženja roditelja, Dnevne centre i Organizacije osoba sa invaliditetom zbog različitih tipova podrške koja je potrebna korisnicima i članovima uz mogućnost dijeljenja sadržaja.

Psiholog, drugi stručni radnici i saradnici i osobe koje mogu da podijele značajne informacije moći će da postave na platformu sve neophodne informacije i preporuke, kao i stručna uputstva  za djecu sa smetnjama u razvoju koja će roditelji i njihova djeca moći da primjene i realizuju u kućnim uslovima. Takođe, putem platforme moći će da uspostave video konekciju sa stručnim radnicima i saradnicima. Na taj način će im se pružati psihosocijalna podrška, koja je u ovom momentu neophodna, prikazivati materijal koji mogu da pogledaju, ostavariti komunikacija i tako stvoriti što približniji uslovi za obavljanje svih onih aktivnosti na koje su djeca i mladi sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom navikli kod pružaoca usluga ili u Udruženjima roditelja i organizacijama osoba sa invaliditetom.

Na platformi će se aktivno pružati podrška korisnicima i članovima dnevnih centara i Udruženja roditelja pošto su se uključili njihovi stručni radnici, saradnici i osoblje iz administracije a podrška organizacijama osoba sa invaliditetom ostaje na nivou mogućnosti i iskazane zainteresovanosti pošto ove organizacije imaju svoje načine komunikacije.

Na platformu se ulazi preko web stranice JU Centar za dnevni boravak Pljevlja (http://dnevnicentarpv.me/) – link ICT platforma ili direktno preko servisipodrskezasve.net/platforma/

Sve osobe iz dnevnih centara i udruženja roditelja i osobe sa invaliditetom koji žele da pristupe platformi, postavljaju sadržaj, roditelji/staratelji  i osobe sa invaliditetom koji žele da prate sadržaj, treba da pošalju svoju E-mail adresu i ime i prezime na mail dcpljevlja@t-com.me i dobiće lozinku preko koje ćete moći da se priključe platformi. Potrebno je naglasiti kakav pristup se traži za postavljanje materijala i organizovanje savjetovanja i podrške ili samo za korišćenje platforme za čitanje i gledanje materijala i komunikaciju. Treba naglasiti i za koji dio platforme traže pristup.

Pored JU Centar za dnevni boravak Pljevlja i NVU „Zračak nade“ koji su pokrenuli  platformu, do sada se platformi priključilo 7 dnevnih centara i 6 udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju a mnogi drugi su iskazali interesovanje i priključivanje se očekuje narednih dana. 

Za više informacija, molimo vas kontaktirajte: 

gđu.Svetlanu Dujović, Koordinatorka projekta i direktorica JU Centar za dnevni boravak Pljevlja

Br. tel.: 067-618-899

E-mail:dcpljevlja@t-com.me


Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Ko su MLADI u Crnoj Gori ?

Prema Zakonu o mladimaCrne Gore, mladi su osobe koje imaju 15 – 30 godina starosti. Međutim, u različitim zemljama, period mladosti se različito definiše (npr. u EU period mladosti traje do navršene 35. godine, u Maleziji čak do 40. godine). Mladi su veoma važan resurs razvoja jednog društva, tako da proces planiranja politike za poboljšanje položaja mladih u našoj lokalnoj zajednici predstavlja veoma važan korak.

Portal mladicg.me

Informisanje je često od ključnog značaja za participaciju, a pravo mladih na pristup informacijama o povoljnim prilikama i temama je veoma bitno.

Ovim portalom se želi mladima pružiti mogućnost da se upoznaju sa svim bitnim informacijama vezanim za omladinsku politiku. Mladima je potrebno da budu kvalitetno informisani o svojim pravima i mogućnostima, kao i o programima i uslugama koje im se nude.

Svrha i cilj postojanja portala je informisanje mladih iz Pljevlja, mladih u Crnoj Gori, o svim aktuelnostima sa nivoa opštine i države koje se tiču mladih i omladinske politike. Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Projekat „Portal mladicg.me“ podržan je od strane NVO "Da zaživi selo" Pljevlja, a u okviru projekta Osnaživanje rada omladinskog kluba i omladinskih organizacija kroz subgranting za realizaciju LPAM-a koje je podržalo Ministarstvo sporta Crne Gore.

Kontakt MladiCG

Portal „mladicg.me“ biće dostupan ne samo u Pljevljima već i u čitavoj Crnoj Gori. Mladi će imati mogućnost da prate konkurse za razne stipendije, omladinsko-kulturna dešavanja u Pljevljima. Na portalu će se nalaziti i korisni linkovi, kao i Zakonski akti vezani za omladinsku politiku. Ovim portalom stvoriće se potpuna informisanost mladih informacijama koje su bitne za njih.

Pošaljite nam poruku