novo

Informacije o projektima „ NVU „Zračak Nade“

Projekat- „Personalni asistenti za pružanje podrške djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u Udruženju i kući“

Donator: ZZZCG

Početak realizacije projekta je 01.09.2023. godine, trajanje 3 mjeseca.

Ciljevi:

1. Poboljšanje znanja i vještina 4 nezaposlenih lica za pružanje usluga za 20 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom 3 mjeseca

2. Povećanje zapošljivosti teže zapošljivih lica zapošljavanjem 4 nezaposlenih lica na 3 mjeseca na privremenim netržišnim poslovima pružanja podrške za 20 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom u Udruženju »Zračak Nade« i u kući

3. Poboljšanje kvaliteta socijalnih usluga na lokalnom nivou zapošljavanjem 4 nezaposlenih lica na poslovima personalne asistencije tokom 3 mjeseca za pružanje podrške za 20 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom u Udruženju »Zračak Nade« i u kući

4. Poboljšanje materijalnog položaja porodica 4 nezaposlenih lica sa evidencije ZZZCG Biroa rada Pljevlja tokom 3 mjeseca radnog angažovanja

5. Poboljšanje kvaliteta života 20 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom u Udruženju »Zračak Nade« i u kući

Ciljne grupe:

Teško zapošljiva lica sa evidencije nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje Pljevlja, njih 4 prije uključivanja u rad učestvovače na jednodnevnoj obuci na početku projekta kroz  koju će dobiti  edukaciju.

Ovu edukaciju će obezbijediti podnosilac programa, pošto ima osobu koja je regionalni ekspert za socijalne servise za osobe sa invaliditetom i autor i trener akreditovanog programa za obuku za pomoć u kući kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Personalni asistenti će tokom obuke steći znanja koja će im koristiti u radu u ovom programu, ali i u drugim programima. Obuka za edukaciju personalnih asistenata će se realizovati u prostorijama podnosioca programa, tj. u prostorijama NVU »Zračak Nade«. Personalni asistenti, koji budu uključeni u projekat steći će znanja i poseban senzibilitet prema djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i uticati na rušenje predrasuda, koje su prisutne u društvu prema ovoj ciljnoj grupi.

4 lica koja se nalaze u evidenciji nezaposlenih lica Zavoda i to: nezaposlena lica bez ili sa završenom osnovnom školom ili nezaposlena lica koja u poslednjih 12 mjeseci nijesu bila u radnom odnosu ili su žene.

Aktivnosti:

• Odabir kandidata

• Jednodnevna obuka za edukaciju personalnih asistenata za rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom

• Praćenje rada personalnih asistenata

• 3-mjesečni rad personalnih asistenata koji pružaju podršku djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom

• Medijsko praćenje i predstavljanje projekta

Očekivani rezultati:

           1. Poboljšana znanja i vještine 4 nezaposlenih lica za pružanje usluga za 20 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom tokom 3 mjeseca rada 100%

           2. Povećana zapošljivost teže zapošljivih lica zapošljanjem 4 nezaposlenih lica na 3 mjeseca na privremenim netržišnim poslovima pružanja podrške za 20 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom u Udruženju i u kući 100% 

           3. Poboljšan kvalitet socijalnih usluga na lokalnom nivou zapošljenjem 4 nezaposlenih lica na poslovima personalne asistencije tokom 3 mjeseca za pružanje podrške 20 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom u Udruženju i u kući

          4. Poboljšan materijalni položaj porodica 4 nezaposlenih lica sa evidencije ZZZCG Biroa rada Pljevlja tokom 3 mjeseca radnog angažovanja 100%

          5. Poboljšan kvalitet života 20 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom u Udruženju i u kući

Projekat „ Pružanje licenciranih usluga podrške za život u zajednici djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u Pljevljima”  koji je finansijski podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore.

Period realizacije projekta je 8 mjeseci, počevši od 20.09.2023. godine

Partner na projektu je Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju “OAZA” – Bijelo Polje

Opšti cilj projekta:

  • Integracija djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom pružanjem i unaprijeđenjem  vaninstitucionalnih oblika podrške životu u zajednici. Ostvarenje ovog cilja u skladu je sa ostvarivanjem prava djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom koja su zagarantovana Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Specifični ciljevi projekta:

  • Unaprijeđenje kvaliteta usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou kroz pružanje usluge podrške životu u zajednici- pomoć u kući za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom;
  • Unaprijeđenje kvaliteta i kvantiteta usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou kroz pružanje usluga u širem smislu– radno- okupacione radionice i usluga rane intervencije;
  • Unaprijeđenje kvaliteta života djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i njiihovih roditelja u Pljevljima,  korisnika usluge pomoć u kući;
  • Unaprijeđenje kvaliteta života djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njiihovih roditelja u Pljevljima korisnika usluga rane intervencije; 
  • Unaprijeđenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihovih roditelja u Pljevljima i Bijelom Polju kroz organizovanje inkluzivnih  radionica na glavnim trgovima u ovim lokalnim zajednicama;
  • Osnaživanje kapaciteta odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima kroz radno- okupacione radionice;
  • Osnaživanje djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima za puno i aktivno učešće u životu zajednice na ravnopravnoj osnovi i 
  • Podizanje svijesti javnosti o pravima djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom o značaju  dostupnosti  usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou kao i značaju njihovih potreba za ravnopravnim uključivanjem u život zajednice.

Direktna ciljna grupa: 

– 4 korisnika-  djeca sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom kojima se pruža usluga pomoć u kući;

– 4 saradnika koji pružaju uslugu pomoć u kući;

– 1 stručni radnik koordiniše uslugom pomoć u kući;

– 10 mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih  lica sa invaliditetom učesnici radno- okupacionih radionica;

– 1 stručni radnik voditelj radno-okupacionih radionica;

– 15 djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju korisnika usluga rane intervencije;

– 2 stručna radnika angažovana u pružanju usluga rane intervencije;

– 20 djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju iz Pljevalja i Bijelog Polja učesnika inkluzivnih radionica;

– 100 roditelja, staratelja, članova porodice djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom korisnika usluga.

Indirektna ciljna grupa: 

Indirektne ciljne grupe su centri za socijalni rad, kojima projekti nevladinih organizacija treba da pruže podršku u unapređenju sistema socijalne zaštite i njihovom osnaživanju. Ministarstvo rada i socijalnog staranja- jačanjem usluga socijalne i dječije zaštite doprinosimo pluralizmu usluga,  decentralizaciji i deinstitucionalizaciji usluga socijalne i dječije zaštite. Zavod za zapošljavanje Crne Gore- doprinjećemo smanjenju nezaposlenosti. Sektor zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite i NVO sektor poboljšaće međusektorsku saradnju.

Takođe, indirektne benefite od projekata imaju šire porodice korisnika/ca, odnosno, lokalne zajednice u kojima korisnici/e žive.

Aktivnosti u projektu:

1. Pružanje usluge pomoć u kući za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom;

2. Usluge rane intervencije za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju;

3. Radno- okupacione radionice za odrasla lica sa invaliditetom;

4. Inkluzivne radionice u Pljevljima i Bijelom Polju i

5. Medijska promocija projektnih aktivnosti.

Očekivani rezultati:

Dugoročni rezultati:

• Unaprijeđenje usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou;

• Kontinuiran rad socijalnih usluga na lokalnom nivou doprinijeće većoj uključenosti djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u život zajednice i poboljšanju kvaliteta njihovog života;

• Poboljšaće se svijest članova lokalne zajednice o potrebi pružanja jednakih mogućnosti djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u svim sferama društvenog života.

Kratkoročni rezultati:

• 1 stručni radnik i 4 saradnika pružaju uslugu pomoć u kući za 4 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih  lica sa invalidititeom;

• 4 djece i mladih sa smetnjama u  razvoju i odraslih lica sa invaliditetom svakodnevno dobija kvalitetnu uslugu pomoći u kući;

• 15 djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju dobija uslugu rane intervencije;

• 10 mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom svakodnevno poboljšava svoje sposobnosti u radno-okupacionim radionicama;

• 20 djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju iz Pljevalja i Bijelog Polja učestvovalo u inkluzivnim  radionicama i

• Informisana šira zajednica o pravima djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom.

Projekat „Osnaživanje djece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica u prevazilaženju kriznih situacija i izazova” koji je finansijski podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore.

Period realizacije projekta je 8 mjeseci, počevši od 20.09.2023. godine

Partner na projektu je NVU „Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju“ Podgorica

Opšti cilj projekta:

  • Pružanje licenciranih i inovativnih usluga u lokalnoj zajedici djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u skladu sa njihovim realnim potrebama i međunarodnim standardima, kao i osnaživanje njihovih roditelja i porodica za prevazilaženje kriznih situacija i izazova sa kojima se susreću, a sve sa ciljem sprječavanja institucionalizacije.

Specifični ciljevi projekta:

• Unaprijeđenje kvaliteta usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou kroz pružanje usluge iz domena savjetodavno- terapijskih i socijalno- edukativnih usluga- Savjetovanje za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom;

• Unaprijeđenje kvaliteta i kvantiteta usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou kroz pružanje usluga u širem smislu– integrisane usluge i radionice  socijalno- emocionalnih vještina u skladu sa potrebama djece  sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihovih roditelja;

• Unaprijeđenje kvaliteta života djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom korisnika usluge Savjetovanja;

• Jačanje i razvoj socijalno- emocionalnih vještina roditelja kroz radionice;

• Osnaživanje roditelja djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima kroz radionice;

• Unaprijeđenje funkcionisanja biološke porodice kroz radionice;

• Prevencija i spriječavanje izmještanja djeteta iz svoje prirodne porodice pružanjem usluga u lokalnoj zajednici;

• Unaprijeđenje kaliteta života djece i mladih sa smetnjma u razvoju i njihovih porodica kroz organizovano druženje sa članovima partnerske   organizacije i posjetu konjičkom klubu u Podgorici i

• Podizanje svijesti javnosti o pravima djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom o značaju  decentralizacije i dostupnosti  usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou.

Direktne:

• 13 djece i mladih sa smetnjama u  razvoju i odraslih lica sa invaliditetom korisnici usluge  Savjetovanja;

• 20 djece i mladih  sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom koristi integrisane usluge;

• 10 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom  učesnika radionica socijalno- emocionalnih vještina;

• 10 roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom učesnika radionica socijalno- emocionalnih vještina;

• 3 stručna radnika angažovana za pružanje usluga (Savjetovanje, integrisane usluge i radionice socijalno- emocionalnih vještina);

• 40 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i njihovih roditelja iz Pljevalja i Podgorice učesnika posjete Konjičkom klubu;

– 150 roditelja, staratelja, članova porodice djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom korisnika usluga i

– 5 volontera.

Indirektne:

Indirektne ciljne grupe su centri za socijalni rad, kojima projekti nevladinih organizacija treba da pruže podršku u unapređenju sistema socijalne zaštite i njihovom osnaživanju. Ministarstvo rada i socijalnog staranja- jačanjem usluga socijalne i dječije zaštite doprinosimo pluralizmu usluga,  decentralizaciji i deinstitucionalizaciji usluga socijalne i dječije zaštite.  Zavod za zapošljavanje Crne Gore- doprinjećemo smanjenju nezaposlenosti.

Aktivnosti u projektu:

• Pružanje usluge Savjetovanja za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom;

• Pružanje integrisanih usluga za djecu  i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom;

• Radionice socijalno- emocionalnih vještina za djecu sa smetnjama i  teškoćama u razvoju i njihove roditelje i

• Druženje i posjeta  Konjičkom centru Vranac u Gornjoj Gorici, u Podgorici.

Očekivani rezultati:

Dugoročni rezultati:

• Kontinuiran rad socijalnih usluga na lokalnom nivou doprinijeće većoj uključenosti djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u život zajednice i poboljšanju kvaliteta njihovog života;

• Osnažiće se roditelji djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i porodica u krizi i poboljšaće se roditeljske kompetencije;

• Ojačaće se svijest članova lokalne zajednice o potrebi pružanja jednakih mogućnosti djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u svim sferama društvenog života.

Kratkoročni rezultati:

• 1 stručni radnik angažovan da pruža usluge Savjetovanja iz oblasti savjetodavno- terapijskih i socijalno- edukativnih radionica;

• 13 djece i mladih sa smetnjama u  razvoju i odraslih lica sa invaliditetom svakodnevno dobija kvalitetnu uslugu Savjetovanja;

• 1 psiholog pruža podršku roditeljima na psihološkim radionicama;

• 30 roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom dobilo psihološku podršku u savladavanju svakodnevnih životnih teškoća;

• 20 djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju koristi integrisane usluge;

• 5 volontera svakodnevno pruža podršku djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u uključivanju u život zajednice i

• Informisana šira zajednica o pravima djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom.

Dogadjaji:

U okviru projekta “ Ostvarivanje prava bez diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa intelektualnim invaliditetom kroz edukacije i inovativne servise podrske životu u zajednici“ koji je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, 21 i 22.10.2023.godine u hotelu Princess u Baru održana je dvodnevna obuka o Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom. Obuci je prisustvovalo 15 učesnika (osoba sa invaliditetom, njihovih roditelja/staratelja, stručnih radnika i saradnika). Realizacijom dvodnevne obuke uticaćemo na smanjenje diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju, odraslih i starih lica sa invaliditetom  kao i njihovih roditelja/ staratelja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: