novo

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2022. GODINU

Na osnovu člana 6 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Službeni list CG – Opštinski propisi“, br. 19/21 ), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2022. godinu  r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA 2022. GODINU

Predmet konkursa je raspodjela sredstava nevladinim organizacijama planiranih Budžetom Opštine Pljevlja za 2022. godinu u iznosu od 22.653,00 € za projekte koji se u potpunosti realizuju na teritoriji opštine Pljevlja, koji su u skladu sa strateškim dokumentima i drugim programskim ili planskim aktima Opštine.

Shodno članu 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, predsjednik Opštine Pljevlja utvrdio je prioritetne oblasti od javnog interesa u kojima će se za 2022. godinu pružiti finansijska podrška za realizaciju projekata nevladinih organizacija:

INKLUZIJA RANJIVIH GRUPA

 • Zaštita djece i mladih u riziku
 • Zaštita starih i nemoćnih lica
 • Zaštita osoba sa invaliditetom i njihovih porodica
 • Zaštita žrtava rodno zasnovanog nasilja

ZAPOŠLJAVANJE

 • Podsticaj zapošljavanja mladih
 • Promocija turizma u ruralnom području
 • Podsticaj razvoja ruralnog područja

KULTURA

 • Omladinski aktivizam u kulturi
 • Organizovanje književnih večeri i izložbi mladih stvaralaca
 • Festival alternativnog zvuka
 • Alternativni teatar

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 • Promocija korišćenja alternativnih goriva za vozila i ekomobilnost
 • Identifikacija nelegalnih ispusta fekalnih i otpadnih voda
 • Organizovanje ekoloških akcija
 • Organizovanje promotivnih kampanja za promociju mjera energetske efikasnosti i zamjene fosilnih goriva sa obnovljivim izvorima energije.

Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u opštini Pljevlja, koje u svom statutu imaju kao jednu od djelatnosti i oblast u kojoj konkurišu za dodjelu sredstava, a koja je utvrđena Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti.


Nevladina organizacija može konkurisati sa dva projekta godišnje, s tim da je u jednom nosilac projekta, a u drugom partnerska organizacija na projektu.

Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti projekta i dužna je da to naznači.

Lice koje zastupa više nevladinih organizacija može konkurisati sa projektom samo jedne organizacije koju zastupa.

Nevladina organizacija podnosi prijavu na konkurs u roku od 30 dana od dana njegovog objavljivanja, zaključno sa 15.07.2022. godine do 15 h.

Prijava na Konkurs se podnosi u propisanoj formi, na obrascima, koji se mogu preuzetni sa internet stranice Opštine.

Prijava se podnosi Komisiji i dostavlja u zatvorenoj koverti na arhivu Građanskog biroa Opštine, sa naznakom „Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2022.“ i nazivom nevladine organizacije koja aplicira.

Uz prijavni obrazac se prilaže:

 1. projekat kojim organizacija konkuriše za dodjelu sredstava,
 2. kopija rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija,
 3. kopija osnivačkog akta,
 4. kopija statuta organizacije,
 5. bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu,
 6. kopije ugovora o radu, ugovora o djelu zaposlenih, odnosno angažovanih lica/volontera u nevladinoj organizaciji i kopije IOPPD obrazaca za angažovana i zaposlena lica za prethodne 3  godine,
 7. izjava ovlašćenog lica da sredstva koja potražuje od Komisije nije dobila od drugog donatora, niti je kod drugog donatora aplicirala sa istim projektom,
 8. kopija ugovora sa donatorom, ukoliko organizacija konkuriše za nedostajuća sredstva za projekat, za koji je dio sredstava dobila od drugog donatora,
 9. ugovor o partnerstvu i kopija rješenja o registraciji partnerske organizacije, ukoliko se projekat sprovodi sa partnerskom organizacijom,
 10. kopija potvrde organa lokalne uprave nadležnog za saradnju sa nevladinim organizacijama da je organizacija predala kompletan finansijski i narativni izvještaj o zadnjem odobrenom projektu, koji se finansirao iz Budžeta Opštine.

Nevladina organizacija može uz navedenu dokumentaciju podnijeti preporuke eksperata ili drugu relevantnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija podnosi prijavu sa potrebnom dokumentacijom u jednom štampanom i jednom elektronskom primjerku ( CD, USB ), koji moraju biti istovjetni.

Minimalan iznos sredstava koji će biti dodijeljen nevladinoj organizaciji, ukoliko njen projekat bude odobren od strane Komisije, ne može biti manji od 80% od ukupnog traženog iznosa za finansiranje tog projekta.

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za jednu nevladinu organizaciju, koja kandiduje projekat ne može premašiti iznos od 20% od iznosa ukupno predviđenog budžetom Opštine za nevladine organizacije.

Ukoliko projekat nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi Komisija će od nevladine organizacije tražiti izjašnjenje u pisanom obliku o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, koje se dostavlja Komisiji u roku od 3 dana od dana traženja izjašnjenja.

Oduku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama donosi Komisija za raspodjelu sredstava na Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Službeni list CG – Opštinski propisi“, br. 19/21 ) u roku od 45 dana od dana završetka Konkursa. Nakon donošenja Odluke o raspodjeli sredstava Predsjednik opštine zaključuje ugovore o finansiranju projekata sa nevladinim organizacijama, kojim se definišu međusobna prava i obaveze, način isplate i korišćenja sredstava, izvještavanje i nadzor nad realizacijom projekta. Ugovori se zaključuju najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o raspodjeli sredstava.

Raspodjela se vrši do utroška sredstava raspisanih Konkursom.

Neće se razmatrati prijava na konkurs nevladine organizacije čije je ovlašćeno lice/predsjednik ili član Upravnog odbora zaposlen u Opštini Pljevlja.

Neće se razmatrati prijava na konkurs nevladine organizacije ako je ovlašćeno lice/predsjednik ili član Upravnog odbora  partnerske organizacije zaposlen u Opštini Pljevlja.

Lokalni službenici i namještenici  zaposleni u Opštini ne mogu biti angažovani za naknadu od strane nevladine organizacije čiji se projekat finansira iz budžeta Opštine. 

Lokalni službenici i namještenici  zaposleni u Opštini mogu volonterski učestvovati u projektima koji se finansiraju iz budžeta Opštine.

Član Komisije ne može biti angažovan u realizaciji projekta koji se finansira iz sredstava Opštine.

Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na tel. 069-309-340, kontakt osoba: Sanja Đondović.

15.07.2022.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: