JAVNI KONKURS za sufinansiranje projekata/programa u oblasti kulture i umjetnosti pod nazivom „Kultura mladih – kultura budućnosti “

Na osnovu člana 70 Zakona o kulturi (“Službeni list Crne Gore”, br. 049/08) i tačkom 31 Predloga mjera za prevenciju, suzbijanje i djelovanje Vlade Crne Gore u slučajevima nasilja među djecom, adolescentima i mladima Ministarstvo kulture i medija, objavljuje

JAVNI KONKURS za sufinansiranje projekata/programa u oblasti kulture i umjetnosti pod nazivom „Kultura mladih – kultura budućnosti “

Pozivaju se pravna lica registrovana u Crnoj Gori za obavljanje kulturnih djelatnosti i/ili fizička lica sa prebivalištem u Crnoj Gori, koja imaju kapaciteta i iskustva u ovoj oblasti, da prijave projekte/programe kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih konkursom.

Sektorskom analizom u oblastima kulture i umjetnosti identifikovani su problemi ─ nedovoljna ponuda kvalitetnih sadržaja za djecu i mlade u oblasti kulture i nedovoljna finansijska sredstva koja se izdvajaju za kulturne aktivnosti namijenje djeci i mladima.

Ovim konkursom želimo da podstaknemo potencijalne aplikante da prijave projekte/programe kojima proširuju postojeće kulturne sadržaje u skladu sa interesovanjima i potrebama djece i mladih i osmisle načine za osnaživanje djece i mladih kroz oslobađanje njihovog kreativnog potencijala, samostalno i/ili u saradnji sa predstavnicima lokalne zajednice.

Posebno podstičemo razvoj projekata/programa koji promovišu sljedeće vrijednosti: vršnjačka solidarnost, suzbijanje vršnjačkog nasilja, empatija, inkluzivnost, inovativnost, kritičko promišljanje o rizicima virtuelizacije, kao i vrednovanje i upoznavanje sa kulturnom baštinom. Pored toga, ovim konkursom želimo da podstaknemo razvoj kreativnosti djece i mladih u službi njihovog mentalnog zdravlja i sazrijevanja kroz kulturu.

Strateški cilj ovog konkursa je – izgradnja mostova izmedju nosilaca kulturne djelatnosti i djece i mladih, u cilju afirmacije i zaštite njihovih prava kada je u pitanju pristup kulturi i slobodi umjetničkog stvaralaštva, kroz realizaciju sljedećih pod-ciljeva:

Obezbjeđivanje kvalitetnih kulturnih sadržaja čiji bi glavni korisnici bili djeca i mladi

Uključivanje djece i mladih u postojeće programe institucija kulture

Obezbjeđivanje podrške za razvoj kreativnosti kod djece i mladih i njihovog direktnog učešća u konceptualizaciji i realizaciji programskih/projektnih sadržaja

Mobilnost i razmjena kulturnih sadržaja na cijeloj teritoriji Crne Gore

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU U SVOJSTVU NOSILACA PROJEKTA IMAJU :

PRAVNA LICA KOJA :

su registrovana za obavljanje djelatnosti u oblasti kulture, sa sjedištem u Crnoj Gori

u Statutu imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje se odnose na kulturu i umjetnost ( privredna društva,organi lokalne samouprave, itd.)

su predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha).

FIZIČKA LICA KOJA :

imaju prebivalište u Crnoj Gori

imaju kapaciteta da samostalno i/ili u saradnji sa partnerima realizuju projekat

Važna napomena: Pravna lica koja su podnosioci projekta imaju pravo da u funkciji realizacije projekta angažuju druga fizička lica (slobodne umjetnike, predstavnike lokalne zajednice itd.)i ili druga pravna lica (iz oblasti kulture) u ulozi partnera.

Fizička lica imaju pravo da u funkciji realizacije projekta angažuju druga pravna lica iz oblasti kulture u ulozi partnera.

Partnerstva nijesu obavezna, ali su poželjna i preporučljiva.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURS U SVOJSTVU NOSILACA PROJEKTA NEMAJU:

nevladine organizacije;

javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu, odnosno, budžeta opštine sredstvima planiranim za kulturu;

dosadašnji korisnicni sredstava Ministarstva kulture i medija koji nisu u predviđenom roku ispunili svoje ugovorene obaveze.

CILJNE GRUPE:

djeca do 14 godina, adolescenti i mladi od 14-28 godina uključujući ranjive i marginalizovane kategorije

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Prihvatljive aktivnosti za finansiranje su:

promocija inovativnih kulturnih sadržaja i umjetničkih formi čiji su kreatori mladi ljudi uz stručnu pomoć i logističku podršku nosilaca projekta i partnera koji dolaze iz lokalne zajednice;

aktivnosti koje imaju za cilj upoznavanje djece i mladih sa kulturnom baštinomedukativno/kreativne aktivnosti (radionice kreativnog pisanja, slikanja, vajanja;

kvizovi, seminari, kursevi, treninzi, kolonije) i druge aktivnosti koje doprinose podsticanju stvaralaštva kod djece i mladih;

postavljanje koreografija, organizovanje koncerata, produkcija pozorišnih predstava, namijenjenih djeci i mladima i/ili u kojima su djeca i mladi direktni učesnici;

snimanje audio i video zapisa;izdavački projekti čiji su autori djeca i mladi ( grupni ili individualni projekti);

promotivne kampanje koje podržavaju ključne strateške ciljeve konkursa ( street art, murali, grafiti, posteri, performansi, promotivni materijali: city lights, digitalni formati, medijski sadržaji, itd.);

aktivnosti koje uključuju saradnju i kulturnu razmjenu izmedju više opština u Crnoj Gori.

Pored navedenih prihvatljivim će se smatrati i druge aktivnosti za koje se ocijeni da doprinose ostvarenju ciljeva konkursa.

USLOVI I OGRANIČENJA

Na ovaj konkurs podnosilac projekata može prijaviti najviše dva projekta/programa, ali se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program. Takodje, pravno ili fizičko lice može biti partner na samo jednom projektu/programu u okviru ovog konkursa.

Napomena: Što se tiče projektnih aktivnosti koje se odnose na putovanja (učešće na koncertima, smotrama, turnejama, festivalima i sl.) ne mogu biti dominante ili isključive aktivnosti projekta (pa samim tim ni troškovi), već moraju biti u službi realizacije drugih aktivnosti. Dakle, konkursom se neće finansirati projekti koji podrazumijevaju isključivo putovanja.

Budžetska stavka INDIREKTNI TROŠKOVI (zakup prostora, kupovina opreme, knjigovodstvene usluge,trošak struje, telefona, interneta, kancelarijskog materijala) može iznositi maksimum 10% ukupnih odobrenih sredstava.Projekti i programi će se sufinansirati najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njihovu realizaciju.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom konkursu je 100.000 eura.

VREDNOVANJE I EVALUACIJA PROJEKTA

Vrednovanje projekata vrši se shodno kriterijumima iz člana 73 Zakona o kulturi i to na sljedeći način:

umjetnički kvalitet i značaj za razvoj crnogorske kulture;

reference realizatora;

doprinos razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti;

doprinos podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva;

međunarodna afirmacija crnogorske kulture;

doprinos očuvanju tradicije i crnogorske kulturne baštine ;

afirmacija perspektivnih talenata;doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom;

realnost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju;

Dodatni kriterijum:

Doprinos suzbijanju nasilja među djecom, adolescentima i mladima kroz kulturne sadržaje.

Evaluaciju prijava vrši eksterna Komisija koju imenuje Ministarstvo kulture i medija

PRIJAVLJIVANJE PROJEKTA

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu u prilogu.Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno zaključno s 30. 08. 2023. godine.

Uz popunjeni prijavni obrazac, podnosioci projekta – pravna lica su dužna dostaviti:

Rješenje o registraciji za obavljanje djelatnosti u oblasti kulture

Osnivački akt i statut podnosioca prijave

Profesionalna biografija – CV podnosioca prijave i osobe zadužene za realizaciju projekta

Detaljno razrađen opis projekta, program i prateći programski sadržaji, sa podacima o svim učesnicima

Vizuelna dokumentacija o projektu sa kojim se konkuriše (u štampanoj ili elektronskoj formi), ako postojiizjava da projekat nije podržan od drugih izvora, odnosno nije realizovan u prethodnom periodu,bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu.

Uz popunjeni prijavni obrazac, fizička lica su dužna dostaviti:

-dokaz o prebivalištu (fotokopija lične karte)

-preporuku referentne ustanove ili pojedinca, sa kontakt podacima izdavaoca preporuke

Za projekte koji podrazumijevaju korišćenje autorskih prava koja ne pripadaju podnosiocu prijave, neophodno je dostaviti i:

dokaz o regulisanim autorskim pravima s autorom, odnosno nosiocem autorskih prava (autorski govor ili pismeni pristanak autora)

Za projekte koji podrazumijevaju partnerstvo, potrebno je dostaviti i dokaz o partnerstvu(sporazum o saradnji /izjava/memorandum o saradnji).

Popunjeni obrazac prijave uz obavezne priloge, neophodno je dostaviti u jednom (1) primjerku u štampanoj verziji i jednom (1) primjerku u elektronskoj formi na USB-u ili CD-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku (prijava i prilozi), isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu:

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Njegoševa 83, 81250

Cetinje

sa napomenom: NE OTVARATI – prijava na Javni konkurs„Kultura mladih – kultura budućnosti“

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: