novo

Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO – Nacionalni program razvoja kinematografije

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo kulture i medija objavljuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

U RADNOM TIJELU ZA PRIPREMU

NACIONALNOG PROGRAMA RAZVOJA KINEMATOGRAFIJE 2025–2029. 

SA AKCIONIM PLANOM 2025–2026. 

Zadatak Radnog tijela je da radi ostvarivanja javnog interesa u kinematografiji, pripremi tekst nacrta Nacionalnog programa razvoja kinematografije 2025–2029. sa Akcionim planom 2025–2026. godine, a sve u skladu sa članom 5 Zakona o kinematografiji („Službeni list CG“, broj 42/15 i 84/18).

Shodno članu 4 Zakona o kinematografiji, javni interes u kinematografiji je: podsticanje proizvodnje domaćih kinematografskih djela od značaja za razvoj kulture i unapređenje uslova za koprodukcionu saradnju; međunarodna promocija crnogorskog kinematografskog stvaralaštva i učešće na značajnim međunarodnim manifestacijama; zaštita, očuvanje, restauracija, proučavanje, prezentacija i afirmacija vrijednosti domaće i inostrane kinematografske baštine i njene digitalizaciju; sprovođenje mjera zaštite djece i mladih u skladu sa zakonom; afirmacija vrijednosti zaštićenih međunarodnim standardima u oblasti ljudskih prava i sloboda i suzbijanje diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta; povećanje dostupnosti kinematografskih djela licima sa invaliditetom; suzbijanje svih vidova neovlašćenog korišćenja kinematografskih djela; stvaranje uslova za podršku mladim i talentovanim stvaraocima, kao i deficitarnom kadru u kinematografiji; uvođenje podsticajnih mjera za unapređivanje donatorstva i sponzorstva, kao i javno-privatnog partnerstva; uvođenje digitalnih tehnologija i obnova, održavanje i standardizacija bioskopske mreže i podsticanje razvoja tehničke baze kinematografije; podrška razvoju komplementarnih djelatnosti i drugih poslova od javnog interesa, u skladu sa zakonom.

Izradom Nacionalnog programa razvoja kinematografije 2025–2029., utvrdiće se prioriteti, mjere, aktivnosti, izvršioci, dinamika i sredstva neophodna za unaprjeđenje i razvoj kinematografije.

Nevladine organizacije u Radnom tijelu mogu imati jednog predstavnika/cu.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u radnom tijelu:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti kinematografije;
 • da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine, u oblasti kinematografije sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u navedenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i bilansa uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti kinematografije (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijedlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u oblasti kinematografije sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u navedenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu 2022. fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti kinematografije (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (u prilogu).

Rok i način dostavljanja prijedloga: Prijedlozi se dostavljaju na propisanom obrascu u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, odnosno zaključno sa 28. martom 2024. godine, neposredno ili poštom, svakog radnog dana u vremenu od 07.00 do 15.00 časova, na adresu: Ministarstvo kulture i medija, Njegoševa 83, Cetinje, u zatvorenoj koverti sa napomenom „Predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana Radnog tijela za pripremu Nacionalnog programa razvoja kinematografije 2025–2029“.

Ministarstvo će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.gov.me/mku i portalu e-uprave objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, kao i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume ili su predložile predstavnika/cu koji ne ispunjava propisane kriterijume.

Prijedlog predstavnika/ce za člana/cu radnog tijela biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja predstavnika/ce za člana/cu Radnog tijela, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: ognjen.damjanovic@mku.gov.me

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za kulturno-umjetničko stvaralaštvo.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: