Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore biće raspisan sjutra

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je na danas održanoj elektronskoj sjedinici utvrdio tekst konkursa za upis  3.331 studenta u studijskoj 2021/22. godini, u prvu godinu osnovnih studija.

Konkurs će biti objavljen sjutra, u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore.

U skladu sa programom Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Univerzitet Crne Gore organizuje elektronsko prijavljivanje na konkurs za sve organizacione jedinice, osim za one iz oblasti umjetnosti (Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti i Muzička akademija), gdje će se prijave podnositi isključivo posredstvom studentskih službi.  

Prijave se podnose 1. i 2. jula 2021. godine, do 16.00 sati, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren, a isti termin prijema dokumentacije za prijavu za upis predviđen je i za studentske službe.

Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 5. jula 2021. godine, a rasporedi termina polaganja biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja obaviće se zaključno sa 15. julom 2021. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.   

Detalljnije o upisu naznačeno je u tekstu konkursa u nastavku: 

Na osnovu člana 98 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju («Službeni list Crne Gore», br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 17/19, 47/19, 72/19 i 74/20 ) i člana 24 stav 1 tačka 15 Statuta Univerziteta Crne Gore, uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore,

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE

raspisuje

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA

UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2021/22.

koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore

UNIVERZITETSKA JEDINICA/STUDIJSKI PROGRAMPREDLOG BROJA STUDENATA ZA UPIS U 2021/22. GODINU
ARHITEKTONSKI FAKULTET50
Arhitektura    50
BIOTEHNIČKI FAKULTET160
Biljna proizvodnja60
Animalna proizvodnja40
Mediteransko voćarstvo30
Kontinentalno voćarstvo30
EKONOMSKI FAKULTET390
Ekonomija240
Menadžment100
Menadžment Bijelo Polje50
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET330
Energetika i automatika100
Elektronika, telekomunikacije i računari100
Primijenjeno računarstvo130
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI35
Drama i pozorište12
Gluma10
Film i mediji13
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI40
Slikarstvo15
Vajarstvo10
Grafički dizajn15
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA140
Politikologija-međunarodni odnosi60
Socijalna politika i socijalni rad40
Medijske studije i novinarstvo40
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE105
Fizička kultura i zdravi stilovi života45
Sportski novinari i treneri60
FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO150
Turizam i hotelijerstvo150
FILOLOŠKI FAKULTET335
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti45
Srpski jezik i južnoslovenske književnosti45
Engleski jezik i književnost80
Italijanski jezik i književnost45
Ruski jezik i književnost35
Francuski jezik i književnost45
Njemački jezik i književnost40
FILOZOFSKI FAKULTET290
Filozofija30
Sociologija40
Istorija40
Predškolsko vaspitanje i obrazovanje30
Pedagogija30
Obrazovanje učitelja30
Geografija40
Psihologija30
Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku20
GRAĐEVINSKI FAKULTET110
Građevinarstvo110
MAŠINSKI FAKULTET160
Mašinstvo80
Drumski saobraćaj80
MEDICINSKI FAKULTET185
Medicina40
Stomatologija20
Farmacija30
Primijenjena fizioterapija45
Visoka medicinska škola50
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET115
Metalurgija i materijali35
Hemijska tehnologija35
Zaštita životne sredine45
MUZIČKA AKADEMIJA36
Izvođačke umjetnosti26
Opšta muzička pedagogija10
POMORSKI FAKULTET260
Menadžment u pomorstvu i logistika60
Nautika i pomorski saobraćaj80
Brodomašinstvo60
Pomorska elektrotehnika60
PRAVNI FAKULTET210
Pravne nauke210
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET230
Matematika30
Matematika i računarske nauke40
Računarske nauke50
Fizika30
Biologija50
Računarstvo i informacione tehnologije30
UKUPNO3331

Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po 1% po principu afirmativne akcije.

U skladu sa programom Ministarstva prosvjete, nauke,kulture i sporta, Univerzitet Crne Gore organizuje elektronsko prijavljivanje na predmetni konkurs.

Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice.

Kandidati za upis na organizacione jedinice iz oblasti umjetnosti (Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti i Muzička akademija) prijavu podnose isključivo preko studentske službe organizacione jedinice.

Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Procedura prijavljivanja je koncipirana po fazama i sastoji se u sljedećem:

  1. Kandidat se prijavljuje popunjavanjem elektronske prijave putem platforme dostupne na sajtu upisi.edu.me.

Kandidat unosi svoj JMB (jedinstveni matični broj) i bira željeni studijski program. Nakon klika na opciju  PODNESI ZAHTJEV podaci koji su relevantni za prijavljivanje preuzimaju se iz odgovorajućih državnih registara i šalju upisnim komisijama.

U slučaju da prijavljivanje nije moguće ovim putem (npr. u registrima ne postoje podaci o postignuću u srednjoj školi, strani državljani, državljani Crne Gore koji su srednju školu ili dio završili van Crne Gore i sl) Kandidat će dobiti obavještenje sadržine: Podaci o školskom postignuću nijesu nađeni u registru i nije moguće izvršiti prijavu ovim putem.

U tom slučaju, Kandidat je dužan da dostavi prijavu i originale potrebnih dokumenata studentskoj službi organizacione jedinice.

Potrebna dokumenta za upis:

  • originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  • originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
  • diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma;
  • kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  • diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

  1. Nakon podnošenja elektronske prijave, Kandidat dobija potvrdni e-mail sa sadržajem da je elektronska prijava uspješno Takođe, putem ove online platfrome Kandidat ima uvid u podatke o statusu njegove prijave i uspjehu u srednjoj školi. Kandidat klikom na link Uspjeh otvara stranicu na kojoj treba da izvrši kontrolu podataka koji su povučeni iz registra nadležnog ministarstva.

U slučaju da Kandidat smatra da njegova prijava nije vrednovana na odgovarajući način ili da podaci preuzeti iz registara nijesu potpuni, Kandidat je dužan da kontaktira upisnu komisiju organizacione jedinice. U suprotnom, naknadno podnesena dokumentacija se neće uzeti u razmatranje.

Prijava na konkurs se podnosi 01. i 02.07.2021. godine do 16 h, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren, a ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi se označenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi.

Neblagovremeno podnijeta prijava neće se uzeti u razmatranje.

Napomena: Kandidat, u okviru roka za prijavu po Konkursu,  može odustati od podnijete prijave za određeni studijski program klikom na opciju Poništi, u kom slučaju može podnijeti prijavu za upis na drugi studijski program.

  1. Nakon prethodno sprovedenih radnji vrši se pregled pristiglih prijava od strane upisne komisije organizacione jedinice i uslovno se verifikuje Prijava kao obrađena, o čemu kandidat dobija obavještenje.
  2. Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 05. 07.2021. godine. Raspored termina polaganja predmeta biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, u periodu od06.07.2021. do 08.07.2021. godine.

Napomena: Prijemni ispiti se organizuju za upis na sljedeće studijske programe: Medicina, Stomatologija, Arhitektura, Psihologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života, Sportski novinari i treneri,  kao i na stručno-umjetničke studijske programe.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 15.07.2021. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore br. 01-2458 od 17.12.2009. godine, sa izmjenama i dopunama br. 08-463 od 31.03.2011. godine, br. 08- 463 od 02.06.2011. godine, br. 08-153/2 od 03.05.2012. godine, br. 08-793/1 od 23.05.2013. godine i br. 08-614/1 od 24.04.2014. godine.

Na pitanja koja nijesu regulisana ovim propisom ili su u suprotnosti sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i drugih relevantnih propisa, neposredno će se primjenjivati odredbe tih propisa.

Pravilnik je objavljen na internet stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.

Napomene:

Lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslovno konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa. U slučaju da po zahtjevu za  priznavanje inostrane obrazovne isprave ne bude okončan do početka studijske godine, zahtjev bude odbijen ili ako inostrana obrazovna isprava ne daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da upis nije ni izvršen.

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je da potpiše izjavu da originalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: