novo

Odluka o finansiranju suluge SOS telefon za djecu

Na osnovu člana 72 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list Crne Gore“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21, 145/21 i 3/23) i Javnog poziva za finansiranje usluge SOS telefon za djecu koja su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve za period od 8. februara do 31. decembra 2024. godine, br. 01-128/24-51/8 od 8. 2. 2024. godine, Ministarstvo rada i socijalnog staranja donosi:

ODLUKUo finansiranju usluge SOS telefon za djecu koja su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve za period od 8. februara do 31. decembra 2024. godine

  1. Uslugu SOS telefon za djecu koja su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve za period od 8. februara do 31. decembra 2024. godine pružaće JU Dječji dom „Mladost“ Bijela.  
  2. Usluga SOS telefon za za djecu koja su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve za period od 8. februara do 31. decembra 2024. godine, će se finansirati u iznosu od 39.998,00 eura (trideset devet hiljada devetsto devedeset osam eura).
  3. Ministarstvo rada i socijalnog staranja će sa pružaocem usluge iz stava I ove odluke – JU Dječji dom „Mladost“ Bijela zaključiti ugovor o načinu isplate i korišćenju sredstava, izvještavanju i nadzoru nad sprovođenjem usluge za koju su dodijeljena sredstva, najkasnije u roku od 30 dana od objavljivanja odluke.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Članom 72 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti propisano je da se usluge socijalne i dječje zaštite iz čl. 62 i 63 Zakona, kao i usluge smještaja u ustanovu i prihvatilište-sklonište iz člana 64 stav 1 Zakona, za kojima postoji potreba, a mogu se efikasnije obezbijediti od strane drugih pružalaca usluga, kroz postupak javne nabavke, javnim pozivom ili javno-privatnim partnerstvom, obezbjeđuju u skladu sa Zakonom. Na ovaj način se obezbjeđuje i usluga SOS telefon za djecu koja su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve.

Članom 8 Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici propisano je da će članice odvojiti odgovarajuća finansijska sredstva i ljudske resurse za adekvatno sprovođenje integrisanih politika, mjera i programa za sprečavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih pomenutom konvencijom, uključujući i one koje sprovode nevladine organizacije i civilno društvo.

U skladu sa članom 72 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je raspisalo Javni poziv za finansiranje usluge SOS telefon za djecu koja su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve za period od 8. februara do 31. decembra 2024. godine, br. 01-128/24-51/8 od 8. 2. 2024. godine u ukupnom iznosu od 40.000,00 eura.

Na Javni poziv prijavu je podnio jedan pružalac usluge i to: JU Dječji dom „Mladost“ Bijela.

Komisija za izbor pružaoca usluge SOS telefon za djecu koja su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve za period od 8. februara do 31. decembra 2024. godine (u daljem tekstu: Komisija), utvrdila je da pružalac usluge JU Dječji dom „Mladost“ Bijela ispunjava uslove navedene u javnom pozivu.

Naime, Javnim pozivom definisan je način prijavljivanja, rok, kao i dokumentacija koju je potrebno dostaviti.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju Komisija je utvrdila da je dokumentacija JU Dječji dom „Mladost“ Bijela potpuna i u skladu sa predmetnim Javnim pozivom i utvrdila je Konačnu listu pružalaca usluge SOS telefon za djecu koja su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve za period od 8. februara do 31. decembra 2024. godine koji ispunjavaju uslove u skladu  sa Javnim pozivom za finansiranje usluge SOS telefon za djecu koja su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve za period od 8. februara do 31. decembra 2024. godine, br. 01-128/24-51/8 od 8. 2. 2024. godine.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja će uslugu SOS telefon za djecu koja su su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve za period od 8. februara do 31. decembra 2024. godine finansirati u iznosu od 39.998,00 eura. U navedenom periodu uslugu će pružati JU Dječji dom „Mladost“ Bijela.  

Ministarstvo rada i socijalnog staranja će sa pružaocem usluge – JU Dječji dom „Mladost“ Bijela zaključiti ugovor o načinu isplate i korišćenju sredstava, izvještavanju i nadzoru nad sprovođenjem usluge za koju su dodijeljena sredstva, najkasnije u roku od 30 dana od objavljivanja ove odluke.

Ova odluka dostavlja se učesnicima javnog poziva i objavljuje se na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Na osnovu navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u Podgorici u roku od 20 dana od dana prijema odluke.      

                   

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: