novo

Odluka o izboru člana Savjeta za mlade iz reda predstavnika pravnih lica koja upravljaju omladinskim servisima

Broj: 01-0513-615/23-920/16 Podgorica, 12.09.2023. godine

Na osnovu člana 16 Zakona o mladima („Sl. list CG” br. 25/19 i 27/19) i člana 7 stav 4 Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izbora članova Savjeta za mlade, a u vezi sa Javnim pozivom za izbor predstavnik/ce omladinskih servisa u Savjet za mlade br. 01-0513-615/23-920 od 09.05.2023. godine ministar sporta i mladih donosi

O D L U K U

o izboru člana Savjeta za mlade iz reda predstavnika pravnih lica koja upravljaju omladinskim servisima

I Za člana Savjeta za mlade iz reda predstavnika pravnih lica koja upravljaju omladinskim servisima bira se:

Dušan Stanović

II Član Savjeta za mlade iz reda predstavnika pravnih lica koja upravljaju omladinskim servisima bira se na period od jedne godine.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se danom obrazovanja Savjeta za mlade.

Obrazloženje:

Članom 16 Zakona o mladima („Sl. list CG“, br. 25/19 I 27/19) propisano je da radi podsticanja razvoja omladinske politike Ministarstvo sporta i mladih obrazuje Savjet za mlade, kao stručno i savjetodavno tijelo. Savjet za mlade ima predsjednika i osam članova. Jedan član Savjeta za mlade je predstavnik pravnih lica koja upravljaju omladinskim servisima, i bira se na period od jedne godine, putem javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo sporta i mladih.

Ministarstvo sporta i mladih je 09.05.2023. godine objavilo Javni poziv za izbor predstavnik/ce omladinskih servisa u Savjet za mlade. Na osnovu objavljenog Javnog poziva sačinjena je Lista kandidata prijavljenih na Javni poziv za izbor predstavnika/ce omladinskih servisa u Savjet za mlade koji su dostavili blagovremeno i potpunu dokumentaciju.

Ministar sporta i mladih je rješenjem broj 01-0513-615/23-920/13 od 08.09.2023. godine obrazovao Komisiju za izbor člana Savjeta za mlade iz reda predstavnika pravnih lica koja upravljaju omladinskim servisima.

Nakon sprovedenog intervjua, predsjednik i članovi Komisije su izvršili bodavanje kandidata, i predložili da se za člana Savjeta za mlade iz reda predstavnika pravnih lica koja upravljaju omladinskim servisima izabere Dušan Stanović, najbolje rangirani kandidat.U skladu sa navedenim, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Dostavljeno:imenovanom, u spise predmeta, arhivi.

M I N I S T A R Vasilije Lalošević

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: