novo

Politička prepucavanja djecu ostavila bez alimentacija

Isplata alimentacija je stala zbog osporavanja Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, zbog čega su usvojene izmjene zakona, ali nikada nije stupio na snagu jer ga nije potpisao bivši predsjednik države Milo Đukanović

Odluka bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića da ne potpiše izmjene Zakona o privremenom izdržavanju djece dovela je do toga da hiljade samohranih roditelja ostanu bez alimentacije, jer je u februaru došlo do blokade Alimentacionog fonda.

U januaru i februaru je po 21 rješenju roditeljima isplaćeno svega 23.159 eura, a budžet za te namjene je ove godine projektovan na 500.000 eura.

Ipak, u martu su isplate stale, budući da je, kako navode u Alimentacionom fondu, Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore osporavao isplate privremenog izdržavanja koje su se odnosile na retroaktivno priznavanje prava na privremeno izdržavanje od strane centara za socijalni rad.

U cilju prevazilaženja te situacije, te stvaranja uslova da Alimentacioni fond može nesmetano da nastavi sa isplatama, inicirane su izmjene Zakona o privremenom izdržavanju djece u dijelu odredbe kojom se definiše vremenski period od kad se priznaje pomenuto pravo.U državi oko 14.000 samohranih roditelja

U Cr­noj Go­ri ži­vi oko 14.000 sa­mo­hra­nih ro­di­te­lja, ko­ji u ak­tu­el­nom za­ko­no­dav­stvu ni­je­su pre­po­zna­ti kao ugro­že­na ka­te­go­ri­ja sta­nov­ni­štva.

Poslednji zvanični podaci Mon­sta­ta po­ka­zu­ju da je od ukup­nog bro­ja po­ro­di­ca u dr­ža­vi 14 od­sto onih gdje je je­dan ro­di­telj sta­ra­lac dje­ce. Što se tiče polne strukture, evi­den­ti­ra­no je oko 2.700 sa­mo­hra­nih očeva i oko 11.300 samohranih maj­ki.

U na­šoj ze­mlji sa­mo­hra­ni ro­di­te­lji su naj­če­šće raz­ve­de­na li­ca, udov­ci ili udo­vi­ce, a toj ka­te­go­ri­ji sta­nov­ni­štva pri­pa­da­ju i oni či­ji je part­ner na slu­že­nju za­tvor­ske ka­zne.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, iako je nadležna institucija, nema evidenciju o broju djece koja treba da primaju alimentaciju, kao ni koliko roditelja ne ispunjava tu obavezu.

Prema podacima nevladinog sektora, između 60 i 70 odsto roditelja ne plaća alimentaciju, što u Crnoj Gori predstavlja krivično djelo.

Skupština je predložene izmjene i dopune zakona usvojila 19. aprila ove godine. Izmjenama zakona propisano je da se pravo na privremeno izdržavanje priznaje od dana podnošenja zahtjeva centru za socijalni rad.

Takođe, predviđeno je da centri za socijalni rad ponište rješenja po kojima Alimentacioni fond nije izvršio isplatu zbog retroaktivnog priznavanja prava na privremeno izdržavanje i da u kratkom roku donesu nova rješenja.

Ipak, tadašnji predsjednik države Milo Đukanović nije potpisao ukaz o proglašenju zakona, s obzirom da je Skupštinu raspustio u martu. Zakon nije potpisao ni njegov naslednik Jakov Milatović, uz obrazloženje da on to ne može uraditi jer njegov prethodnik to nije učinio u roku koji je predviđen Ustavom.

Zbog svega toga, Skupština će opet morati da usvaja izmjene zakona, a kada će se to desiti veliko je pitanje, s obzirom na trenutne političke tenzije.Predsjednica Udruženja „Roditelji“ Kristina Mihailović kaže da smo, nažalost, već navikli da u političkim prepucavanjima stradaju najranjiviji, a da za to niko ne snosi odgovornost.

– Iako je Alimentacioni fond bio jedna velika nada za roditelje, ispostavilo se da od njegovog formiranja konstantno imamo probleme. Mi, nažalost, ne znamo ni koliko djece trpi zbog ove situacije jer država te podatke zvanično nema. I djeca i njihovi staratelji trpjeće sve dok Skupština ne usvoji izmijenjeni zakon. Mi smo u par navrata tražili da se taj zakon usvoji po hitnoj proceduri, ali i sami vidite koliko smo poslušani – kazala je Mihailović, dodajući da odgovor na pitanje kada će Alimentacioni fond ponovo početi da funkcioniše mogu dati samo članovi Skupštine.

Ona naglašava da će i oni koji su već ostvarili pravo, a to je dvadesetak rješenja, ponovo morati da prođu cijelu proceduru.– Sve to samo dodatno komplikuje život i imamo jednu apsurdnu situaciju, a to je da se kod nas ne primjenjuje zakon koji je na snazi. Dakle, mi imamo važeći akt po kojem je isplaćivanje alimentacija moguće, ali je sve stalo zbog jednog mišljenja – ističe Mihailović.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: