novo

Školski kalendar za 2023/2024. godinu

Na osnovu člana 62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21, 146/21 i 3/23), ministar prosvjete donio je

ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2023/2024. GODINU

Član 1

Ovim školskim kalendarom (u daljem tekstu: Kalendar) propisuje se početak nastavne godine, vrijeme organizovanja obrazovno-vaspitnog rada i klasifikacioni periodi u ustanovama u toku nastavne 2023/2024. godine.

Raspored organizovanja obrazovno-vaspitnog rada iz stava 1 ovog člana dat je u prilogu Kalendara i čini njegov sastavni dio.

Član 2

Nastavna godina počinje u ponedjeljak, 4. septembra 2023. godine, a završava se u petak, 14. juna 2024. godine.

Nastavna godina za učenike završnog razreda završava se u petak, 17. maja 2024. godine.

Član 3

Obrazovno-vaspitni rad se organizuje u četiri klasifikaciona perioda.

Prvi klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 4. septembra, a završava se u srijedu,1. novembra 2023. godine.

Drugi klasifikacioni period počinje u ponedeljak, 6. novembra, a završava se u petak, 29. decembra 2023. godine.

Treći klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 22. januara, a završava se u petak, 29. marta 2024. godine.

Četvrti klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 1. aprila, a završava se u petak, 14. juna 2024. godine. Četvrti klasifikacioni period za učenike završnog razreda počinje u ponedjeljak, 1. aprila, a završava se u petak, 17. maja 2024. godine.

Član 4

Nastava se organizuje u petodnevnoj radnoj sedmici. Izuzetno, u slučaju nadoknade nastavnog radnog dana, nastava se može organizovati i subotom.

Član 5

Zimski raspust počinje u ponedjeljak, 1. januara 2024. godine, a završava se u nedjelju, 21. januara 2024. godine.

Ljetnji raspust počinje u ponedjeljak, 17. juna, a završava se u subotu, 31. avgusta 2024. godine.

Za učenike koji imaju zaključen individualni ugovor o obrazovanju, vrijeme organizovanja praktičnog obrazovanja ostvaruje se u skladu sa zakonom i individualnim ugovorom o obrazovanju.

Član 6

Ovaj Kalendar stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“. Broj: 01-011/23-4998/4 Podgorica, 25. jula 2023. godine

Ministar, mr Miomir Vojinović

Testiranje postignuća učenika na kraju drugog ciklusa osnovne škole obaviće se 16. maja 2024. godine (Crnogorski-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost, Albanski jezik i književnost).

Eksterna provjera znanja učenika na kraju trećeg ciklusa osnovne škole obaviće se:

– Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost; Albanski jezik i književnost – 17. aprila 2024. godine;

– Matematika – 18. aprila 2024. godine; – Jedan nastavni predmet po izboru učenika – 19. aprila 2024. godine.

Maturski i stručni ispit obaviće se:

– Crnogorski – srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost; Albanski jezik i književnost –16. aprila 2024. godine;

– Prvi strani jezik – 15. maja 2024. godine;

– Matematika – 24. maja 2024. godine;

– Nastavni predmet po izboru učenika odnosno stručne teorije – 6. juna 2024. godine.

Izdavanje diplome o maturskom i stručnom ispitu obaviće se najkasnije do 21. juna 2024. godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: