novo

Lista predstavnika NVO s nepotpunom dokumentacijom

Na osnovu člana 72 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti (“Sl. list CG”, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21, 145/21 i 3/23), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavilo je Javni poziv za finansiranje usluge usluge SOS telefon za odrasla i stara lica koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve za period od 11. januara do 31. decembra 2024. godine, br. 01-128/24-52/2 od 11. januara 2024. godine.

Na osnovu podnesnih prijava, u skladu sa Javnim pozivom, Ministarstvo rada i socijalnog staranja utvrđuje:

LISTU PRUŽALACA USLUGE SOS TELEFON ZA ODRASLA I STARA LICA KOJI SU ŽRTVE ZLOSTAVLJANJA, ZANEMARIVANJA, RODNO ZASNOVANOG NASILJA, NASILJA U PORODICI I EKSPLOATACIJE ILI KOD KOJIH POSTOJI OPASNOST DA ĆE POSTATI ŽRTVE ZA PERIOD OD 11. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2024. GODINE, BR. 01-128/24-52/2 OD 11. JANUARA 2024. GODINE SA NEPOTPUNOM PRIJAVOM

Nepotpunu prijavu na Javni poziv broj br. 01-128/24-52/2 od 11. januara 2024. godine dostavila je nevladina organizacija:

1. NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, zavodni broj Ministarstva rada i socijalnog staranja br. 01-128/24-52/4 od 29. 01. 2024. godine, u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

  • Ovjerena izjava o nepostojanju dvosturukog finansiranja u toku 2024. godine usluge SOS telefon za odrasla i stara lica koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve, u skladu sa Javnim pozivom za finansiranje usluge usluge SOS telefon za odrasla i stara lica koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve za period od 11. januara do 31. decembra 2024. godine, br. 01-128/24-52/2 od 11. januara 2024. godine;

NAPOMENA: Javnim pozivom za finansiranje usluge usluge SOS telefon za odrasla i stara lica koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve za period od 11. januara do 31. decembra 2024. godine, br. 01-128/24-52/2 od 11. januara 2024. godine je definisano da će Komisija Ministarstva rada i socijalnog staranja će u roku od tri dana od dana završetka ovog javnog poziva, na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja objaviti listu pružalaca usluge SOS telefon za odrasla i stara lica koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve za period od 11. januara do 31. decembra 2024. godine, br. 01-128/24-52/2 od 11. januara 2024. godine, koji nijesu dostavili urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanja na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija koja pruža uslugu SOS telefon za odrasla i stara lica koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve za period od 11. januara do 31. decembra 2024. godine, sa pomenute liste su, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

Dopunu prijave je potrebno poslati isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na sljedeću adresu:

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Rimski trg br.46, Podgorica

sa napomenom: NE OTVARATI – Dopuna prijave na Javni poziv za finansiranje usluge SOS telefon za odrasla i stara lica koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve za period od 11. januara do 31. decembra 2024. godine, br. 01-128/24-52/2 od 11. januara 2024. godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: