KONKURS za najbolje video radove na temu “Mladi i bolesti zavisnosti”

Na osnovu člana 12. tačke 5 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Pljevlja (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 01/19 od 09.01.2019) i Odluke o raspisivanju Konkursa i iznosu nagrada za najbolji video rad na temu “Mladi i bolesti zavisnosti” broj 07-019/20-711/1 od 25.11.2020. godine a povodom obilježavanja mjeseca novembra posvećenom borbi protiv bolesti zavisnosti, Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja – Kancelarija za mlade i prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti, raspisuje K O N K U R S za najbolje  video radove na temu

“Mladi i bolesti zavisnosti”

I – Pravo učešća

 • Pravo učešća na Konkursu imaju fizička lica odnosno mladi od 15-20 godina starosti, sa prebivalištem na teritoriji opštine Pljevlja.
 • Na Konkurs mogu učestvovati i neformalne grupe mladih.
 • Jedan autor/neformalna grupa može dostaviti najviše 3 rada, s tim da izaberu odgovorno lice grupe čiji se podaci navode.
 • Na Konkurs ne mogu učestvovati bliski srodnici  ( roditelji, supružnici,djeca) zaposlenih u opštini  Pljevlja, članovi žirija.

II – Kratka video forma

 • Pristup  i metod izrade, kao i forma video zapisa je slobodan.
 • Poruka video priče treba da bude u duhu promocije zdravih stilova života i sprječavanja bolesti zavisnosti kod mladih.
 • Video radovi mogu biti snimljeni mobilnim telefonom, kamerom ili bilo kojim drugim sredstvom.
 • Radovi nemogu trajati kraće od 3 minuta a duže od 7 minuta.
 • Radovi koji sadrže eksplicitne scene nasilja ili uvrijedljive poruke neće imati mogućnost učestvovanja u nagradnom Konkursu.

III – Uslovi Konkursa

 • Razmatraće se radovi koji nisu prethodno emitovani na društvenim mrežama, internet stranicama i portalima.
 • Video radovi se mogu snimiti na nivou Crne Gore.
 • Radovi moraju biti autorski.
 • Ukoliko se rade intervjui ili ako je za potrebe izrade video priče potrebno odlazak u neku od institucija, NVO sektora itd.  potrebno je pribaviti saglasnost da se snimljeni material može koristiti u edukativne svrhe i da ostaje u posjedu Opštine Pljevlja, Sekretarijata za društvene djelatnosti odnosno Kancelarije za prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti.
 • Opština Pljevlja Sekretarijat za društvene djelatnosti odnosno Kancelarija za mlade i prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti zadržava pravo na prikazivanje materijala više puta u sredstvima informisanja a autori radova su saglasni da njihovi video radovi budu sastavni dio edukativnih aktivnosti Kancelarije za mlade i prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti.

IV – Izbor video radova i nagrade

 • Odluku o izboru najboljih video radova donosi stručni Žiri.
 • Za najbolja tri video rada biće obezbjeđene novčane nagrade u iznosu od:
 • I mjesto –   250
 • II mjesto –  150
 • III mjesto –  100

V – Kriterijumi i vrednovanje radova

 • Prilikom vrednovanja radova Žiri će se voditi sljedećim kriterijumima:
 • Inovativnost
 • originalnost,
 • utemeljenost,
 • doprinos afirmaciji prevencije bolesti zavisnosti

Svaki član žirija će birati po tri rada i bodovaće ga sa 5, 3 ili 2 boda. Ukupan zbir bodova svih članova žirija određuje prve tri nagrade.

VI – Prijava i potrebna dokumentacija

Uz rad je potrebno dostaviti popunjenu prijavu na  Konkurs u kojoj se nalaze podaci kao što su  su : opšti podaci o autoru, naziv video rada, kratak opis ( maksimalno do  500 riječi), mjesto realizacije i trajanje filma.

Radovi sa prijavom  se dostavljaju na USB memoriji, CD-u ili DVD-u , neposredno na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja sa naznakom prijava na Konkurs za najbolje video radove na temu  “Mladi i bolesti zavisnosti” ili putem pošte na adresu: Opština Pljevlja, Sekretarijat za društvene djelatnosti, ul. Kralja Petra I br.48, 84210 Pljevlja.sa naznakom prijava na Konkurs za najbolje video radove na temu “ Mladi i bolesti zavisnosti”.

Uz prijavu je obavezno dostaviti:

 • Izjavu – učesnika Konkursa da su video radovi pristigli na Konkurs autorsko djelo i da se mogu naknadno koristiti i objavljivati za potrebe edukativnih aktivnosti u sklopu preventivnih mjera koje realizuje Kancelarija za mlade i prevenciju narkomanije i bolesti zavisnoti Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, bez plaćanja bilo kakve naknade.
 • Saglasnost relevantnih institucija, NVO sektora itd.  da se snimljeni material može koristiti u edukativne svrhe i da ostaje u posjedu opštine Pljevlja, Sekretarijata za društvene djelatnosti odnosno Kancelarije za mlade I prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti.
 • Uvjerenje o prebivalištu
 • Fotokopiju lične karte (ukoliko je posjeduje)
 • Kratka biografija

Prijave se podnose zaključno sa  25. decembrom 2020.godine.

Termin uručenja nagrada biće naknadno određen u skladu sa mjerama i preporukama Nacionalnog koordinacionog tima povodom pandemije koju je prouzrokovao virus  Covid 19.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: