novo

Odluka o izboru kandidata za obavljanje administrativnih poslova u omladinskim servisima

Број: 051-615/23-2024/87                                Подгорица, 29. децембар 2023. године

У складу са чланом 26 Закона о младима (“Сл. лист ЦГ”, бр. 25/19 и 27/19) и чланом 5 Правилника о начину функционисања омладинских сервиса и обављању административно-техничких послова потребних за њихово функционисање (“Сл. лист ЦГ”, бр. 09/20), а у вези Јавног позива за ангажовање лица за обављање административно-техничких послова потребних за редовно функционисање омладинских сервиса у општинама Бар, Котор, Пљевља, Мојковац, Никшић, Шавник, Даниловград, Пријестоницa Цетиње и Главни град Подгорица, бр. 051-615/23-2024/2 од 07. новембра 2023. године, министар спорта и младих доноси

ОДЛУКУ

о избору кандидата за обављање административно-техничких послова потребних за редовно функционисање омладинских сервиса у општинама Бар, Котор, Пљевља, Мојковац, Никшић, Шавник, Даниловград, Пријестоница Цетиње и Главни град Подгорица

I За обављање административно-техничких послова потребних за редовно функционсање омладинских сервиса у наведеним општинама изабрани су сљедећи кандидати:

 • Лидија Рогановић и Енесa Сукић за Општину Бар,
 • Алекса Маркуш за Приjестоницу Цетиње:
 • Љубица Поповић за Општину Даниловград,
 • Неђељка Радоњић за Општину Котор,
 • Александaр Вуковић за Општину Мојковац,
 • Филип Денда и Драгана Ћаласан за Општину Никшић,
 • Санела Пилав за Општину Пљевља,
 • Душан Становић и Катарина Радовић за Главни град Подгорицу и
 • Коса Дринчић за Општину Шавник.

II Комисија за спровођење поступка оцjењивања и избора кандидата који ће бити ангажовани за обављање административно-техничких послова оцијенила је да су пријаве кандидаткиња Милице Ђукановић из Даниловграда, Барбаре Ђаковић из Подгорице и Нејре Башић из Пљеваља пристигле након истека рока прописаног Јавним позивом за достављање пријава, те су исте одбачене као неблаговремене.

III Одлука се објављује на интернет страници Министарства спорта и младих и порталу е-управе.

IV Са кандидатима који су одабрани за обављање административно-техничких послова потребних за редовно функционисање омладинских сервиса из става I ове Одлуке, биће закључени уговори којима се уређују међусобна права и обавезе.

Образложење

На основу члана 26 Закона о младима (“Сл. лист ЦГ”, бр. 25/19 и 27/19) и чл. 4 и 5 Правилника о начину функционисања омладинских сервиса и обављању административно-техничких послова потребних за њихово функционисање (“Сл. лист ЦГ”, бр. 09/20), (у даљем тексту: Правилника), дана 07. новембра 2023. године. објављен је Јавни позив бр. 051-615/23-2024/2 за ангажовање лица за обављање административно-техничких послова потребних за редовно функционисање омладинских сервиса у општинама Бар, Котор, Пљевља, Мојковац, Никшић, Шавник, Даниловград, Пријестоница Цетиње и Главни град Подгорица (у даљем тексту: Јавни позив).

Јавним позивом је било прописано да право учешћа на исти имају сва заинтересована лица која имају црногорско држављанство; пребивалиште у Црној Гори; најмање IV ниво квалификације образовања и не више од 30 година живота, како је прописано чланом 5 Правилника. Уз попуњену пријаву која је била саставни дио Јавног позива, сви заинтересовани кандидати су били дужни да доставе увјерење о држављанству; увјерење о пребивалишту; доказ о завршеном нивоу образовања и биографију која, поред личних података, садржи и податке о образовању, стручном усавршавању, посебним областима знања и вјештина које лице посједује.

Такође, Јавним позивом је прецизиран и опис административнио-техничких послова потребних за редовно функционисање омладинских сервиса који, у смислу члана 4 Правилника, подразумијевају: свакодневни рад у омладинском сервису; рад на спровођењу омладинских активности у складу са Планом и програмом рада омладинског сервиса; послове који се односе на уступање омладинског сервиса и сачињавање извјештаја о раду омладинског сервиса.

Јавним позивом је прописано да ће, приликом избора кандидата, приоритет имати кандидати чије је пребивалиште у општини у којој се налази омладински сервис за који је расписан Јавни позив.

Јавни позив, који је трајао 15 дана, објављен је 07. новембра 2023. године на званичној страници Министарства спорта и младих, у једном штампаном медију, као и на званичним друштвеним мрежама Министарства спорта и мадих.

На Јавни позив је поднешено 37 пријава кандидата, од чега је, након административно-техничке провјере истих, констатовано да је пријава за једног кандидата достављена два пута, седам пријава је оцијењено непотпуним, док су три пријаве пристигле након истека рока утврђеног за достављање пријава, те су исте одбачене као неблаговремене.

За потребе спровођења поступка оцјењивања и одабира кандидата који ће бити ангажовани за обављање административно-техничких послова потребних за редовно функционисање омладинских сервиса у општинама Бар, Котор, Пљевља, Мојковац, Никшић, Шавник, Даниловград, Пријестоница Цетиње и Главни град Подгорица, дана 14. децембра 2023.године Рјешењем број 051-615/23-2024/39 образована је петочлана Комисија за спровођење поступка оцјењивања и избора кандидата (у даљем тексту: Комисија).

Задатак чланова Комисије био је да:

   –  Спроведу интервјуе са кандидатима и поступак оцјењивања 29 кандидата који су на Јавни позив поднијели комплетну документацију и испунили услове и критеријуме прописане Јавним позивом;

– Донесу Предлог одлуке о избору кандидата за обављање административно-техничких послова потребних за редовно функционисање омладинских сервиса у општинама Бар, Котор, Пљевља, Мојковац, Никшић, Шавник, Даниловград, Пријестоница Цетиње и Главни град Подгорица.

У складу са критеријумима за оцјењивање кандидата који су дефинисани Пословником о раду Комисије бр. 051-615/23-2024/40 од 15. децембра 2023. године, Комисија је спровела интервјуе и поступак оцјењивања 29 кандидата.

Оцјењивање кандидата Комисија је вршила након сваког спроведеног интервјуа са кандидатима појединачно, на основу питања која су се бодовала кроз бодовну листу која је саставни дио Пословника о раду Комисије. Секретарка Комисије је припремила појединачне записнике у оквиру којих се налазе бодовне листе свих чланова Комисије.

Приликом оцјењивања кандидата Комисија се руководила начелима политичке неутралности и непристрасности прописаним Законом о државним службеницима и намјештеницима („Службени лист Црне Горе“, бр.002/18,034/19 и 008/21) која се, сагласно примјени истих на државне службенике и намјештенике, примјењују и на администраторе омладинских сервиса.

Дана 28. децембра 2023. године Комисија је, на основу Извјештаја о раду Комисије бр. 051-615/23-2024/85 од 28. децембра 2023. године донијела Предлог одлуке о избору кандидата за обављање административно-техничких послова потребних за редовно функционисање омладинских сервиса у општинама Бар, Котор, Пљевља, Мојковац, Никшић, Шавник, Даниловград, Пријестоница Цетиње и Главни град Подгорица бр. 051-615/23-2024/86, са утврђеном збирном бодовном листом свих оцијењених кандидата.

На основу Предлога одлуке Комисије бр. 051-615/23-2024/86 и збирне бодовне листе свих оцијењених кандидата, односно резултата оцјењивања кандидата, одлучено је да дољенаведени кандидати буду одабрани и ангажовани за обављање административно-техничких послова потребних за редовно функционисање омладинских сервиса у општинама Бар, Котор, Пљевља, Мојковац, Никшић, Шавник, Даниловград, Пријестоница Цетиње и Главни град Подгорица и то:

 • Лидија Рогановић и Енесa Сукић за Општину Бар,
 • Алекса Маркуш за Приjестоницу Цетиње:
 • Љубица Поповић за Општину Даниловград,
 • Неђељка Радоњић за Општину Котор,
 • Александaр Вуковић за Општину Мојковац,
 • Филип Денда и Драгана Ћаласан за Општину Никшић,
 • Санела Пилав за Општину Пљевља,
 • Душан Становић и Катарина Радовић за Главни град Подгорицу и
 • Коса Дринчић за општину Шавник.

Са кандидатима који су изабрани за обављање административно-техничких послова потребних за редовно функционсање омладинских сервиса у општинама Бар, Котор, Пљевља, Мојковац, Никшић, Шавник, Даниловград, Пријестоница Цетиње и Главни град Подгорица из става I ове Одлуке, биће закључени уговори којима се уређују међусобна права и обавезе.

Одлука је коначна.

Правна поука: Против ове Одлуке може се покренути управни спор код Управног суда Црне Горе, у року од 20 дана од дана пријема исте.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: